Voor zover tussen de coach en de cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de coach.

De coach kan niet aan zijn afspraken/overeenkomsten worden gehouden als de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen, dat de afspraken/overeenkomst dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 Tijdstip, kosten, locatie, annulering en verzuim van coaching

 • Verantwoordelijkheden en grenzen
 • Vertrouwelijkheid
 • De Klachtenprocedure
 • Datum en tijdstip en locatie worden door de coach in overleg met de cliënt vastgesteld. De locatie zal i principe in de coach ruimte van de coach zijn.
 • De kosten bedragen € 124 per individuele coachsessie en worden na iedere sessie achteraf gefactureerd. Een duo sessie bedraagt € 165. In tarief zijn niet inbegrepen de overige kosten zoals reiskosten, reistijd in uurtarief uitgedrukt en overige kosten. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de client in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.
 • Bij uitzondering heeft de coach het recht om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.
 • Als de coach met de cliënt overeenkomt, dat het verschuldigde bedrag per bank betaald mag worden, dient het bedrag zonder korting, beroep op verrekening of opschorting overgemaakt te zijn uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum op IBAN NL98KNAB025974089 t.n.v. Rembrandtcoaching te Doorn
 • Bij niet-tijdig of onvolledige betaling behoudt de coach zich het recht voor om het verlenen van zijn diensten op te schorten.
 • Als de cliënt tussen de afspraken in behoefte heeft aan een gesprek met de coach, dan kan dat per telefoon. Dit wordt tele-coachen genoemd. Verrekening vindt plaats volgens het normale coachtarief in eenheden van een kwartier. In de meeste gevallen zal het nodig zijn om een beltijdstip af te spreken voor tele-coachen.
 • Als een coachgesprek door omstandigheden niet door kan gaan, dan dient dit minimaal 2 werkdagen van tevoren te worden gemeld. Anders worden de kosten voor een gesprek van de geplande tijdsduur door de coach in rekening worden gebracht.
 • Bij overmacht van de zijde van de cliënt, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overige omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is, wordt 50% van de geplande tijdsduur doorberekend. Onder overmacht valt zeker niet een wijziging in het werkschema van de client.
 • Verzuimde afspraken worden door de coach volledig in rekening gebracht.
 • De coach is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid/overmacht, die niet is te wijten aan schuld.
 • Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach of van derden daaronder begrepen. De coach heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de coach zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • De coach kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomt te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel de coach ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is de coach gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er spraken van een afzonderlijke overeenkomst.
 • De coach is altijd gerechtigd om coachingsgesprekken of andere overeengekomen diensten te weigeren ofwel tussentijds aan de dienst te onttrekken.
 • De coach is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen. Dit alles na onderlinge communicatie hierover met de cliënt.


Een intakegesprek duurt ca. 45 minuten. Een individuele sessie duurt ca. 1,5 uur. Een duo sessie duurt 2 uur.

De coach neemt de inspanningsverplichting op zich om de cliënt bij het realiseren van diens coachdoelstelling te ondersteunen. Hij zal daarbij zijn werkzaamheden naar beste kunnen      verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht.

 • De cliënt draagt volledige verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarbuiten. Daaruit vloeit voort dat de eigen verantwoordelijkheid dus ook geldt voor het resultaat van de coaching en het beklijven daarvan.
 • Als de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden bij de cliënt vermoeden, die niet tot het werkterrein of de deskundigheid van de coach behoren, dan zal hij de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 •  Onder geen enkele omstandigheden, behalve als de coach er op grond van de wet toe gehouden is, zal er door de coach enige informatie over de inhoud van een coachbijeenkomst aan derden openbaar gemaakt worden gemaakt. De cliënt heeft de vrijheid de inhoud van een coachbijeenkomst met wie dan ook te delen, voor zover de belangen van de coach niet in het geding zijn.
 • Onder strikt anonimiseren van de gegevens van de cliënt is het de coach wel toegestaan om het coachproces te bespreken in een professionaliseringstraject van de coach.
 • Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en ander middelen is vertrouwelijkheid van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de coach en de cliënt degenen, die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn, dat een aantal media door derden worden beheerd. Voor het verbreken van de vertrouwelijkheid door genoemde derden dan wel het niet tijdig ontvangen van met deze media verzonden berichten, kan de coach niet verantwoordelijk gesteld worden.

In gevallen van geschillen tussen de cliënt en de coach trachten deze in eerste instantie de geschillen zelf op te lossen door middel van gesprekken over dit onderwerp. Indien onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de coach zijn vestigingsplaats heeft.

Als een bepaling uit de Coachovereenkomst/Algemene Voorwaarden Particulieren nietig blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Coachovereenkomst/Algemene Voorwaarden Particulieren aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijk overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

De coach is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Deze algemene voorwaarden blijven van kracht als de coach geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Als zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Als de coach niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet, dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de coach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Op alle door de coach verrichte werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.

Ik zat met vragen en onduidelijkheden. Privé liep alles op rolletjes maar op zakelijke gebied zat ik met vragen. Welke kant moet ik op? Hoe zeg ik vaker nee zodat het me minder stress oplevert en ik de kwaliteit kan leveren in m’n werk die ik graag wil? Omdat privé en zakelijk hand in gaan, heb ik samen met Rembrandt op fijne wijze een gepersonaliseerd traject doorlopen met vraagstukken en uitdagingen van opstellingen tot zelfreflectie, om mij op eerlijke wijze, zel...

Rob 36 jaar uit Elst

Rembrandt heeft bij mij veel verandering gebracht. De inzichten die hij mij heeft laten krijgen hebben mij veel opgebracht. Dit heeft bij mij een duidelijke verandering teweeggebracht. Het doel: Ik ben mezelf in alle situaties, is nog niet helemaal bereikt maar voelt mij een stuk zekerder en dit geeft vertrouwen dat het mij gaat lukken om hier verder in te groeien. Waren voor mij zeer waardevolle sessies welke mij, veel inzichten hebben gegeven over wie IK daadwerke...

Robina 57 jaar uit Utrecht

Met Rembrandt heb ik 6 fijne coach gesprekken gehad waar ik enorm tevreden over ben. In mijn traject rondom mijn werksituatie heeft hij me enorm geholpen en de gesprekken zo ingestoken dat ik, met zijn begeleiding, mijn eigen keuzes en meningen mocht en kon maken/hebben. Ik heb Rembrandt leren kennen als een gevoelsmens en hij heeft nooit zijn eigen mening in de gesprekken naar voren laten komen. Ik zou hem dan ook zeker iedereen aanraden.

Kim 27 jaar uit Elst

Rembrandt heeft mij geholpen in een periode waarin het niet zo goed ging met mij. Rembrandt luisterde, dacht mee aan het begrijpelijk maken van de dingen waar ik tegenaan liep, en bood handvaten om mij zo de weg naar een positiever zelfbeeld te wijzen. De sessies waren zeer plezierig en goed voorbereid, en door zijn flexibele houding en heldere communicatie waren afspraken makkelijk te maken.

Michiel 24 jaar uit Amsterdam

Rembrandt gaf mij tijdens de coachingsgesprekken het gevoel dat de problemen waar ik mee zat geen problemen waren waarvoor ik me hoefde te schamen. Er kleefde nooit een waardeoordeel aan de feedback die ik van hem ontving, wat de sfeer rondom onze gesprekken erg veilig maakte. Wel kon Rembrandt goed prikken door een rookscherm aan argumenten en redenaties die ik optrok, waardoor we het snel konden hebben over de dingen die me echt dwars zaten. Door vaak terug te kom...

Joost 24 jaar uit Wageningen

Mogen we u helpen met meer kleur in uw carrière of persoonlijke leven?